1. Łowisko Rodzinne „Pirat” w Stanicy jest łowiskiem prywatnym.
2. Wędkowanie na łowisku odbywa się wyłącznie za zgodą Właściciela łowiska lub upoważnionego przez Właściciela pracownika.
3. Wędkować można tylko w porze dziennej od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny  9:00 do 21:00  oraz w soboty i niedziele od godziny 9:00 do 21:00 (o ile nie nastąpi z przyczyn obiektywnychzmiana pory wędkowania ).
4. Obowiązuje  zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi na groble i teren przyległy do zbiornika . Przy Łowisku wyznaczony jest parking dla pojazdów.
5. Dopuszcza się wędkowanie rodzinne w ramach limitu i stanowiska jednego wędkarza(sprzętu i zabranych z łowiska ryb).
6. Stanowisko wędkarskie należy utrzymać w należytej czystości.
7. Osoby przebywające na terenie łowiska zobowiązane są do przestrzegania zasad i norm obowiązujących na terenach rekreacyjnych, a w szczególności:
-  swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym osobom przebywającym na łowisku,
- zachowywać ład i czystość, śmieci i inne odpady wrzucać do koszy lub kontenerów znajdujących się na łowisku.
9. Zabrania się kąpieli w stawie stanowiącym łowisko.
10. Korzystanie ze stanowiących wyposażenie łowiska stanowisk z grillem i ogniskiem należy uzgodnić z Właścicielem lub pracownikiem łowiska.
7. Za łamanie Regulaminu Łowiska, gospodarz może nakazać opuszczenie terenu łowiska bez prawa zwrotu wniesionej opłaty
REGULAMIN  WĘDKOWANIA NA ŁOWISKU „PIRAT” w STANICY